Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

15 December 2016

Văn học đương đại Trung Quốc ở Việt Nam

中国现当代文学在越南
Modern Chinese Literature in Vietnam


  • Tác giả: 裴氏翠芳 Bùi Thị Thúy Phương
  • Hướng dẫn: 杨扬 Yang Yang
  • Trường: 华东师范大学 Đại học sư phạm Hoa Đông
  • Khoa: 中国现当代文学 Văn học đương đại Trung Quốc
  • Năm: 2011
  • Trình độ: 博士 Tiến sĩ
  • File size: 18.3MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
本文梳理20世纪20年代末以来中国现当代文学在越南的翻译与研究情况,评述越南对中国现当代文学译介的成果和问题的存在,探讨中国现当代文学在越南传播过程中所经历过越南社会的各种考验,并为之带来的社会效益。本文共分为上、下篇两个主要部分。其中上篇是阐述20世纪20年代末至70年代末中国现当代文学在越南的译介情况,包括第一章、第二章和第三章;下篇则阐述20世纪80年代末至今中国现当代文学在越南的译介情况,包括第四章和第五章。论文每一章的内容具体如下:第一章阐述中国现当代文学译介在越南的萌发期,指出此时期邓台梅先生对中国现当代文学译介在越南的贡献。通过分析邓台梅之前和之后中国现当代文学在越南译介的不同情况,突出邓台梅的启发和向导作用。邓台梅对中国现当代文学作家作品翻译和研究的选择对象和他的人生和思想有着密切的关系。第二章阐述1945之后中国现当代文学在越南译介的繁荣期,包括社会条件、翻译和研究的具体情况。此时期越南学术界基本上集中挖掘文艺作品的社会功用观,为越南革命服务。他们通过对中国现当代文学的翻译与研究,获得了有利于越南社会斗争的进步思想和社会主义建设的事业。第三章考察鲁迅和曹禺及其作品在越南的译介和研究情况。在越南整个外国文学译介史上,鲁迅译介工作领先于其他外国著名文学家的译介。在研究过程中越南学术界主要集中在鲁迅思想和文学功用观之上,认为鲁迅是中国现当代文坛上伟大的爱国主义文学家。曹禺的话剧从开始传入越南一直受到越南读者观众和学术界的高度重视,尤其是曹禺的著作《雷雨》在越南多次被搬上舞台公演,这充分体现了其本身的思想内容和无从的艺术魅力。第四章阐述20世纪80年代末之后中国现当代文学在越南译介的情况。首先探索此时期越南形成一个中国现当代文学作家作品“翻译热”的原因,其次分析翻译和研究的成绩和特点。此时期越南对中国现当代文学的译介在选题上颇为丰富多样,不同风格、流派的作家作品都有人译介,都有各自的读者群。第五章考察金庸和莫言及其作品在越南的译介情况,探索他们创作在越南受欢迎的主要原因以及对越南社会、文学创作产生的影响。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *