Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

17 December 2016

Nghiên cứu nhận thức ngữ nghĩa trong món ăn Trung Hoa

中国菜名的认知语义研究
A Cognitive Approach to Semantic Structure of Chinese Dish Names


  • Tác giả: 于慧玲 Yu Huiling
  • Hướng dẫn: 成军 Cheng Jun
  • Trường: 西南大学 Đại học Tây Nam
  • Khoa: 英语语言文学 Văn học ngôn ngữ Anh
  • Năm: 2013
  • Trình độ: 硕士 Thạc sĩ
  • File size: 4.55MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
中国是享誉世界的美食王国,中国人对吃的重要性的认识始终贯穿中国文明的历史长河。中国人非常重视菜肴的命名,认为一个美妙的菜名,既是菜品生动的广告词,也是菜肴自身的一个有机组成部分,可以愉悦精神,满足心理上的需要。中国菜名的学问博大精深,它作为饮食文化的一部分深深地扎根于中国传统文化。在这个新的世纪,中国将继续扩大对外开放,进一步改革以展示其新型的迷人形象,在国际舞台上发挥更大的作用。我们将介绍更多的中国传统文化,促进其他国家之间互相交流,加强中国人民与世界人民的友谊。在这样一个大背景下,中餐菜名的研究越来越引起人们的重视。目前大多数的研究者集中在对中国菜名的翻译工作中。除此之外,现存对菜名的研究是在某一理论基础上的认识,或是对单菜系菜名的研究,没有把八大菜系菜肴名称集中汇总当成一种语言现象来看待,进行全面的系统的研究。此外,还没有哪一个研究系统连贯地讨论过下面这两个相互联系的问题:中国菜名是如何形成的?它的语义结构模式是什么样的?因此,基于已有的研究,本文以中国八大菜系菜谱名作为研究对象,旨在系统地分析中国菜名的认知语义结构,并尝试以认知语言学的认知三观,即经验观、突显观和注意观为框架来阐释菜名的命名,以期对中国菜名的进一步研究有所贡献。本文分五章,其中第一章是引言。第二章回顾了之前学者对中国菜名的研究。主要有三种视角,即文化视角,功能视角以及在翻译研究的视角。相比较之前的研究,本文的独特视角可以明显发现,因为本文从认知语言学的角度,讨论中国菜名的命名特征和中国菜名的语义结构。一些基本的原则和概念将在第三章中介绍。第三章介绍理论基础。本章主要列举了认知三观的基本概念,即经验观,突显观和注意观。此外,第三章分析了中国菜名和这些理论之间的关系。第四章对中国菜名的认知解释。本章节阐释了中国菜名的命名特征和语义结构。作者认为菜名的命名不是任意的,而是有动机的。菜名涉及到七个语义成分,即生产/发明者,材料,地点,性质,烹调方法,喜闻乐见的物体(动物和植物)。本章节引用了自建语料库中的典型例子进行具体分析说明。同时,本章节探讨了中国菜名的语义结构。第五章是结束语。这一章概述了本文中的一些主要发现,阐述了本研究的理论价值和实践意义。同时,也指出了本研究的一些局限性,并为进一步的研究提出了一些可能的研究问题。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *