Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

15 December 2016

Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và tác động của nó đối với thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc

中国汇率制度对越中双边贸易的影响分析
China’s Exchange Rate Policy and Its Impacts on the Bilateral Trade between Vietnam and China


  • Tác giả: 阮氏越河 Nguyễn Thị Việt Hà
  • Hướng dẫn: 陆前进 Lu Qianjin
  • Trường: 复旦大学 Đại học Hạ Môn
  • Khoa: 区域经济学 Kinh tế khu vực
  • Năm: 2012
  • Trình độ: 硕士 Thạc sĩ
  • File size: 10.98MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
至1978年的经济改革,中国经济已达到了前所未有的迅速发展。从1978年人均国内生产值381人民币的欠发达国家,转型为2011年人均国内生产值40,000人民币的中国。至今为止,中国仍是全世界经济活动的主要目的地,这些经济活动包括对外直接投资(FDI)、贸易、金融等。在众多经济交易中,贸易活动带给中国巨大的盈利,是中国经济发展的驱动力,驱使中国成为现当代最强大的国家之一。中国经济改革能获取成功,人民币汇率政策扮演了举足轻重的角色。这项政策带给中国贸易,尤其是出口,一张漂亮的成绩单。汇率政策也是中国近二十年迅速经济发展的关键之一,间接帮助把中国的轻型与重型工业推升到另一个更高的层面。此项研究一共分为五章,第一章系统地梳理了对‘汇率政策,以及其政策给不同国家贸易所带来的影响’研究性理论框架和文献回顾。在第二章中,则转向介绍中国与越南的汇率政策,以及这两国汇率政策的不同特色。中国是越南最大的贸易伙伴(在2011年,中越双边贸易总额占越南总贸易额为百分之17.5),因此对越南的经济,特别是出口,有巨大的影响。第三章主要讨论的是两国汇率政策的影响,指出中国汇率对越南的贸易活动的量化影响。接着,第四章中作者展望中国与越南汇率政策的未来改变,提出政策改良的建议,以促使两国之间的贸易活动,以及重新调整两国贸易活动的平衡。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *