Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

17 December 2016

Nghiên cứu chiến lược phiên dịch dị hóa danh xưng ẩm thực Trung Hoa

中国饮食名称异化翻译策略研究
A Study on the Chinese Diet Name’s Translation From the Perspective of Foreignization


  • Tác giả: 赵坤 Zhao Kun
  • Hướng dẫn: 马安平 Ma Anping
  • Trường: 西安工业大学 Đại học công nghiệp Tây An
  • Khoa: 外国语言学及应用语言学 Ngôn ngữ học nước ngoài & Ngôn ngữ học ứng dụng
  • Năm: 2014
  • Trình độ: 硕士 Thạc sĩ
  • File size: 5.58MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
翻译的目的是为了传播文化,因此在翻译的过程中应该将文化的流失尽可能的降低,这样更有利于保持文化的多样性。伴随着全球化的发展,国与国之间的文化正不断的交流及融合,在此过程中,强势文化不可避免的会入侵到相对弱势的文化中,因此如何在全球化进程中保留自己本国的文化,成为重要的课题。而异化翻译策略充分尊重源语言,在思想上,措辞上和风格上都尽量保留源语言的原貌和特点,因此,异化翻译策略可以最大化的保留源语言中的异国情调,这样更有利于促进国家问的文化交流。中国饮食文化源远流长,博大精深。随着中外交流的日益增多,越来越多的外国人开始对中国饮食感兴趣。因此,有关饮食文化的翻译肩负重任,无疑会在饮食文化交流中扮演重要角色,以促进和繁荣中外的交流和友谊。所以,中文饮食名称的翻译非常重要。然而,对于这个领域的研究还没有引起足够的重视,所做的研究也寥寥可数。本论文以饮食名称的翻译为切入点,作者选取《红楼梦》的两部英文全译本,即霍克斯和闵福德合译的The Story of The Stone以及杨宪益与其夫人戴乃迭共同翻译的A Dream of Red Mansion,对比研究了两个英译本对《红楼梦》中出现的饮食名称的翻译。作者以异化翻译策略为理论指导,采用对比分析的方法全面探讨了《红楼梦》中饮食名称翻译的策略和方法。作者首先介绍异化翻译策略的起源,发展以及主要形式,接着筛选了20个源文本中出现的饮食名称,从异化翻译策略的角度对《红楼梦》中的饮食名称的译文进行了较为细致的分析,进而对比两位译者在翻译时所采用的策略和方法。本论文有助于弥补现有研究中的不足,并且有助于提高译者灵活运用翻译策略的意识和能力。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *