Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

19 December 2016

Phân tích tâm lý trong Văn hóa ẩm thực Trung Hoa

中国饮食文化的心理分析
Psychoanalysis of Chinese Dietetic Culture


  • Tác giả: 徐峰 Xu Feng
  • Hướng dẫn: 申荷永 Shen Heyong
  • Trường: 华南师范大学 Đại học sư phạm Hoa Nam
  • Khoa: 应用心理学 Tâm lý học ứng dụng
  • Năm: 2006
  • Trình độ: 博士 Tiến sĩ
  • File size: 10.6MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
“饮食”对于人类乃至一切生命的存在与发展都具有至关重要的意义,饮食在中国文化中具有更为特殊的地位。中国饮食文化的心理分析研究,对于中国文化心理学与心理分析具有十分重要的理论意义,对于身心健康和分析性心理治疗具有重要的临床和实践意义。 本研究采用以心理分析为主线的综合性研究方法,涉及解释学方法、现象学方法以及复杂性系统理论的方法论,同时充分运用考古学、历史学和中医学等领域的方法和理论,对中国饮食文化进行综合性的心理分析研究,探索其中的集体无意识、原型、文化意象等心理内涵。主要的研究数据和资料来源包括以下几个方面:1,考古发现和有关饮食文化的考古研究资料;2,“经典文献”中的历史记载;3,与饮食有关的“汉字”字源、意象和本义分析;4,中医的理论与临床实践;5,现实生活及其有关的心理学数据。主要研究内容包括五个部分:1,“民以食为天”中的原型意象及其心理分析;2,“食色性也”中的心性原型和心理动力;3,“始诸饮食”中的礼仪心理原型与行为规范;4,“五味调和”中的“中和”思想与和谐内涵;5,“医食同源”中的“食疗”思想与心理分析。 论文研究的主要结论为以下六个方面: 1,中国饮食文化具有深刻的心理学意义,“民以食为天”中包含着人类天性的心理原型,这种原型的意义不仅体现在饮食对于人的体质和心智进化的影响与塑造上,而且反映在文化无意识层面人与自然及心性的内在联系上。 2,中国饮食文化体现着集体无意识在中国文化中的心理反映,对此本论文采用了汉德森的文化无意识概念,在远古的燧人氏、伏羲氏、神农氏以及黄帝的中国文化原型意象中,以及《易经》和《诗经》等经典文献所记载的史实资料中,阐释与分析了这种文化无意识的实际意义。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *